آجر کف - کارخانه های تولید آجر ایران

خصوصیات استاندارد برای آجر سنگ فرش با عبور و مرور سبک و پیاده رو ها

1-محدوده
2- مدارک مرجع
3- طبقه بندی
– آجر سنگفرش با عبور و مرور پایین مطابق با شدت اثرگذاری منفی (زیانبار بودن) محیط استفاده آنها طبقه بندی می شوند. دو نوع محیط در نظر گرفته می شوند:

1)آب و هوا 2) عبور و مرور

آب وهوا

مقاومت به هوا زدگی با یکی از سه کلاس زیر مشخص می شود: در صورتیکه هیچ کلاسی مشخص نشده باشد، الزامات کلاس SC حکمیت خواهند داشت.

عبور و مرور

مقاومت سایشی توسط انواع زیر مشخص می شود. در صورت مشخص نبودن نوع، الزامات نوع II حکمیت خواهد داشت
نوع 1 : آجر در معرض سایش شدید
نوع II– آجری در معرض سایش متوسط
نوع III-آجر در معرض سایش کم

خصوصیات استاندارد آجر فرش

ویژگیهای فیزیکی

الزامات دوام این مشخصات موجب کنار گذاردن چنین اجرهایی می شود. این مشخصه از بهترین دانش موجود در این زمان بهره گرفته و براساس تحقیقات گسترده بوسیله چندین محقق می باشد.

5- شوره یا سفیدک

آجر نیاز به تست شوره زنی برای مطابقت با این مشخصات ندارد مگر اینکه توسط خریدار یا تعیین کننده خصوصیات درخواست شود وقتی تست شوره توسط خریدار درخواست شود ، آجر باید در مکان تولید نمونه برداری شود و مطابق با شیوه های آزمایشی 67C آزمایش شود و درجه بندی آن برای به شوره زنی باید ” بدون شوره” باشد.

شاخص سایش
آجر سنگفرش تولید شده و انتخاب شده به منظور ایجاد اثرات مشخص معماری منتج از عدم تناسب در اندازه ، رنگ و بافت هر واحد منفرد، می باشد.

4-6- تاب برداشتگی- تاب برداشتگی محدب و مقعر(اعوجاج) هر سطح آجر که به عنوان سطح نما یا حاشیه سنگفرش قرار می گیرد، چنانچه طبق روش آزمون C67 نمونه برداری و اندازه گیری شده باشد، نباید از مقادیر جدول 3 بیشتر گردد.

7- مواد و پرداخت نهایی

1-7- اگر آجر با رنگ ، گستره رنگ و یا بافت خاصی مورد نظر باشد، این ویژگی ها باید به طور جداگانه به وسیله خریدار مشخص شوند. بافت سطح پرداخت شده بایستی با نمونه تائید شده شامل نه کمتر از 4 آجر، که هر کدام معرف بافت مطلوب باشند،

[blockquote align=”none” author=”انواع آجر”]کارخانه هاي توليد آجر ايران[/blockquote]

آجر بلوک هاي سقفي ،آجر تيغه ،آجر جوش ،آجر سفالي ،آجر فشاري ،آجر لعابي ،آجر ماسه آهکي ،آجر ماشيني ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نما آنتيک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نما رستيک ،آجر نسوز نما صخره اي ،آجر نسوز رنگي ،آجر نما،آجر سراميک دکوراتيو ،آجر طرح هاي خاص ،آجر مجسمه و کتيبه ،آجر نما 10 سوراخ ،انواع آجر ،توليدکننده آجر ،مقاله آجر

کارخانه هاي توليد آجر ايران

گروه کارخانجات آجر توليد کننده انواع آجر سراميک دکوراتيو،آجر طرح هاي خاص ،آجر ماشيني ،آجر مجسمه و کتيبه ،آجر نسوز،آجر نسوز کف ،آجر نسوز نماي آنتيک ،آجر نسوز نما پلاک ،آجر نسوز نمارستيک ،آجر نسوز نما صخره اي ،آجر نما،توليدکننده آجرکارخانه آجر نسوز نما

دیدگاهتان را بنویسید

بستن
مقایسه