مطالبی برای آجر رسی

مطالبی برای آجر رسی مطالبی برای آجر رسی آجر رسی به علت این که خاک رس بعنوان ماده اصلی تولید آن ها استفاده گردیده است به نام آجر رسی معروف است.،که به آنها آجر رسی یا اختصاراً آجر می گویند و آجرهای رسی برحسب روش تولید آنها به دو دسته تقسیم میشود آجرهای سنتی (دستی) […]

بستن
مقایسه